Postup pri prevode obchodného podielu

Vznik spoločnosti sa okrem predloženia určitých zákonom stanovených dokumentov na príslušné orgány a zápisom do Obchodného registra, vyznačuje aj vytvorením základného imania. Práve, keď hovoríme o obchodnom podiele spoločníka v spoločnosti, hovoríme o jeho účasti na čistom obchodnom imaní. Tento podiel do určitej miery oprávňuje spoločníka spoločnosti k vykonávaniu určitých funkcií a k rozhodovaniu v spoločnosti. Predstavuje určitý vplyv na spoločnosť a spolupôsobenie pri podnikateľských aktivitách v spoločnosti. Tým, že sa fyzická alebo právnická osoba stane spoločníkom spoločnosti, súčasne nadobudne určitý obchodný podiel, ktorý sa vypočíta na z čistého obchodného imania. Čisté obchodné imanie predstavuje majetok spoločnosti, ktorý sa vyjadrí rozdielom medzi aktívami a pasívami v danej spoločnosti.

podpisovanie zmluvy

Obchodný podiel je možné previesť na fyzickú alebo právnickú osobu. Obchodný podiel je možné aj rozdeliť. Pri prevode obchodného podielu dochádza aj k iným zmenám v spoločnosti, ako je napríklad zmena obchodného mena alebo sídla spoločnosti. Obchodný podiel je možné previesť na ďalšieho spoločníka, ak to spoločenská zmluva umožňuje. V niektorých prípadoch je podľa spoločenskej zmluvy na vykonanie prevodu potrebný súhlas valného zhromaždenia. V tomto prípade je ďalším krokom v postupe pri realizácii prevodu obchodného podielu, zasadnutie valného zhromaždenia.

príprava dokumentov

Z tohto zasadnutia, kde je prítomný predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ, sa vytvorí zápisnica. Zápisnica a prezenčná listina, ktorú podpíšu zúčastnení spoločníci, sa prikladá do návrhu o požadovanú zmenu do Obchodného registra. Ak spoločnosť pozostáva z jedného spoločníka, vykoná potrebné náležitosti jeden spoločník. Podpis jedného spoločníka nie je potrebné úradne overiť, čo však neplatí v prípade viacerých spoločníkov v spoločnosti. Ďalším samostatným krokom pri prevode obchodného podielu je vytvorenie zmluvy, ktorá sa k danému prevodu vzťahuje. Je potrebné podpisy zúčastnených strán úradne overiť. Pri zápise väčšinového podielu, zmena nadobúda účinnosť odo dňa zápisu v Obchodnom registri.